TOG完美恋爱3.0

下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1Yoio0u_qc0Gtlm3Sf3MRnw

│  
│  
├─8月7日  toG  人际交往模型
│      8月7日  toG  人际交往模型.flv
│      8月7日  toG  人际交往模型.mp3
│      8月7日  toG  人际交往模型.pptx
│      
├─8月7日  toG 可得性调控
│      8月7日  toG 可得性调控.flv
│      8月7日  toG 可得性调控.mp3
│      8月7日  toG 可得性调控.pptx
│      
├─8月14日 toG 快速掌握对方心理
│      8月14日 toG 快速掌握对方心理.flv
│      8月14日 toG 快速掌握对方心理.mp4
│      8月14日 toG 快速掌握对方心理.pptx
│      
├─8月14日 toG 如何正确地引导对方心理
│      8月14日 toG 如何正确地引导对方心理.flv
│      8月14日 toG 如何正确地引导对方心理.mp4
│      8月14日 toG 如何正确地引导对方心理.pptx
│     
├─8月21日 toG 一致性原理及其运用
│      8月21日 toG 一致性原理及其运用.mp3
│      8月21日 toG 一致性原理及其运用.mp4
│      8月21日 toG 一致性原理及其运用.pptx
│      
├─8月21日 toG 策略论 互惠原理
│      8月21日 toG 策略论 互惠原理.mp3
│      8月21日 toG 策略论 互惠原理.mp4
│      8月21日 toG 策略论 互惠原理.pptx
│      
├─8月28日  toG 价值产生吸引的本质原因
│      8月28日  toG 价值产生吸引的本质原因.mp3
│      8月28日  toG 价值产生吸引的本质原因.mp4
│      8月28日  toG 价值产生吸引的本质原因.pptx
│      
├─8月28日 toG 稀缺性原理
│      8月28日 toG 稀缺性原理.mp3
│      8月28日 toG 稀缺性原理.mp4
│      8月28日 toG 稀缺性原理.pptx
│   
├─9月03日 知秋 形象建设
│      9月3日 知秋 形象建设.mp3
│      9月3日 知秋 形象建设.rmvb
│      
├─9月11日 toG 相似性原理及其运用
│      9月11日 toG 相似性原理及其运用.mp3
│      9月11日 toG 相似性原理及其运用.pptx
│      9月11日 toG 相似性原理及其运用.rmvb
│      
├─9月18日 笃笃 陌陌展示面及话术技巧
│      9月18日 笃笃 陌陌展示面及话术技巧.mp3
│      9月18日 笃笃 陌陌展示面及话术技巧.pptx
│      9月18日 笃笃 陌陌展示面及话术技巧.rmvb
│      
├─9月25日 牧笨 恋爱中的有种有趣有料
│      9月25日 牧笨 恋爱中的有种有趣有料.mp3
│      9月25日 牧笨 恋爱中的有种有趣有料.ppt
│      9月25日 牧笨 恋爱中的有种有趣有料.rmvb
│      
├─9月25日 牧笨 白天搭讪
│       9月25日 牧笨 白天搭讪.mp3
│       9月25日 牧笨 白天搭讪.ppt
│       9月25日 牧笨 白天搭讪.rmvb
├─10月02日 toG 合理化及内向合理化
│      10月02日 toG 合理化及内向合理化.mp3
│      10月02日 toG 合理化及内向合理化.pptx
│      10月02日 toG 合理化及内向合理化.rmvb
│      
├─10月02日 toG 欲擒故纵
│      10月02日 toG 欲擒故纵.mp3
│      10月02日 toG 欲擒故纵.pptx
│      10月02日 toG 欲擒故纵.rmvb
│      
├─10月09日 toG 框架和框架吸收
│      10月09日 toG 框架和框架吸收.mp3
│      10月09日 toG 框架和框架吸收.pptx
│      10月09日 toG 框架和框架吸收.rmvb
│      
├─10月16日 西西 恋爱中女性心理
│      10月16日 西西 恋爱中女性心理.mp3
│      10月16日 西西 恋爱中女性心理.ppt
│      10月16日 西西 恋爱中女性心理.rmvb
│      
├─10月23日 笃笃 话术
│      10月23日 笃笃 话术.mp3
│      10月23日 笃笃 话术.ppt
│      10月23日 笃笃 话术.rmvb
│      
└─10月30日 牧笨 夜店攻略
        10月30日 牧笨 夜店攻略.mp3
        10月30日 牧笨 夜店攻略.ppt
        10月30日 牧笨 夜店攻略.rmvb