S06 东雅图网络班摄影后期修图调色教程 附素材【国语教程】

下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1lJ9fAp5IvMyxO_k8Qf5LGA

│  LXE播放器.exe
│  
│  课时09.VIP课程_09节:修复画笔工具组的使用.flv
│  
├─1
│      IMG_0101.CR2
│      IMG_0422.CR2
│      IMG_2880.CR2
│      IMG_7962.CR2
│      IMG_9767.jpg
│      
├─1.16
│      1U8K6745.jpg
│      1U8K6838.jpg
│      A09U7346.CR2
│      DSC_6944.JPG
│      IMG_7697.jpg
│      LC5A2455.JPG
│      NW2A3723.JPG
│      
├─1.17
│      IMG_3535.jpg
│      IMG_8590.jpg
│      IMG_9633.jpg
│      
├─1.18
│      DPP_0019.JPG
│      IMG_1907.JPG
│      IMG_7338.CR2
│      IMG_7534.JPG
│      IMG_7542.JPG
│      
├─1.19
│      0T1A1223.JPG
│      875A4331.JPG
│      IMG_4362.CR2
│      IMG_8362.JPG
│      
├─1.20
│      91529822720e0cf3d60b45170b46f21fbf09aa59.jpg
│      b03533fa828ba61eb2b66b6f4034970a304e5911.jpg
│      DSC_7230.JPG
│      G97A4416.CR2
│      G97A4431.CR2
│      IMG_0464.CR2
│      IMG_6780.CR2
│      KANG6552嘎纳影城 (144).JPG
│      雨丝模板.psd
│      
├─1.21
│      DPP_0960.JPG
│      G97A9997.CR2
│      IMG_6686.jpg
│      IMG_9285.JPG
│      IU0A5345.CR2
│      
├─1.23
│      1U8K5038 副本.jpg
│      1U8K5038.jpg
│      1U8K5302.jpg
│      1U8K5302_1 副本.JPG
│      1U8K7050 副本.jpg
│      1U8K7050.jpg
│      1U8K7050_1 副本.jpg
│      DSC_8464.JPG
│      IMG_0270 副本.JPG
│      IMG_0270.CR2
│      IMG_5320 副本.JPG
│      IMG_5320.CR2
│      
├─1.24
│      IMG_0477.jpg
│      IMG_0477_1 副本.JPG
│      IMG_0590_1 副本.jpg
│      IMG_8572 副本.jpg
│      LC5A2362.JPG
│      LC5A2362_1 副本.jpg
│      NW2A1565 副本.JPG
│      NW2A1565.CR2
│      NW2A1857 副本.JPG
│      NW2A1857 副本1.JPG
│      NW2A1857.CR2
│      
├─1.25
│      012_8378 副本.JPG
│      012_8378.NEF
│      684T5205.CR2
│      684T5205_1 副本.JPG
│      IMG_5746 副本.JPG
│      IMG_5746.CR2
│      JIF_2776.NEF
│      NW2A0273 副本.JPG
│      NW2A0273.CR2
│      NW2A0838.CR2
│      
├─东雅图10月网络班视频
│  ├─1
│  │  │  10.20.lxe
│  │  │  录像专家播放器.rar
│  │  │  
│  │  └─录像专家播放器
│  │          LXE播放器.exe
│  │         
│  ├─10
│  │      11.11-1.lxe
│  │      11.11-2.lxe
│  │      11.11.lxe
│  │      
│  ├─10月练习素材(包)
│  │      684T5333.CR2
│  │      684T5403.CR2
│  │      A09U7501.CR2
│  │      A09U7935.CR2
│  │      DOU_0129.NEF
│  │      DOU_9692.NEF
│  │      G97A0729.CR2
│  │      G97A0753.CR2
│  │      IMG_0268.CR2
│  │      IMG_0338.CR2
│  │      IMG_2880.CR2
│  │      IMG_5163.CR2
│  │      IMG_7056.CR2
│  │      IMG_7062.CR2
│  │      IMG_8572.CR2
│  │      NW2A0838.CR2
│  │      仅供练习.CR2
│  │      
│  ├─11
│  │      11.13-1.lxe
│  │      11.13-2.lxe
│  │      11.13.lxe
│  │      
│  ├─12
│  │      11.19最后一节-1.lxe
│  │      11.19最后一节-2.lxe
│  │      11.19最后一节.lxe
│  │      
│  ├─2
│  │      10.21-2.lxe
│  │      10.21.lxe
│  │      
│  ├─3
│  │      10.23-1.lxe
│  │      10.23-2.lxe
│  │      10.23-3.lxe
│  │      
│  ├─4
│  │      10.25-1.lxe
│  │      10.25-2.lxe
│  │      10.25.lxe
│  │      
│  ├─5
│  │      10.27-1.lxe
│  │      10.27-2.lxe
│  │      10.27.lxe
│  │      
│  ├─6
│  │      10.29-0.lxe
│  │      10.29-1.lxe
│  │      10.29-2.lxe
│  │      
│  ├─7
│  │      11.4-1.lxe
│  │      11.4-2.lxe
│  │      11.4-3.lxe
│  │      11.4-4.lxe
│  │      
│  ├─8
│  │      11.6-1.lxe
│  │      11.6-2.lxe
│  │      11.6-3.lxe
│  │      11.6.lxe
│  │      
│  └─9
│          11.8-1.lxe
│          11.8-2.lxe
│          11.8.lxe
│         
└─学习视频
    ├─1
    │      1.15-第一节课.lxe
    │      1.15第一节课2.lxe
    │      CC的安装.lxe
    │      
    ├─1.16
    │      1.16.lxe
    │      录像1.lxe
    │      
    ├─1.17
    │      1.17-2.lxe
    │      修复1.17课程.lxe
    │      
    ├─1.18
    │      1.18-2.lxe
    │      
    ├─1.19
    │      1.19-2.lxe
    │      1.19.lxe
    │      
    ├─1.20
    │      1.20-1.lxe
    │      1.20-2.lxe
    │      1.20.lxe
    │      
    ├─1.21
    │      1.21-1.lxe
    │      1.21-2.lxe
    │      1.21.lxe
    │      
    ├─1.23
    │      1-23-2.lxe
    │      1.23.lxe
    │      
    ├─1.24
    │      1.24-2.lxe
    │      1.24.lxe
    │      
    ├─1.25
    │      1.25-1.lxe
    │      1.25.lxe
    │      
    ├─1.26
    │      录像1.lxe
    │      录像2.lxe
    │      录像3.lxe
    │      录像4.lxe
    │      
    ├─1.27
    │      1.27-1.lxe
    │      1.27.lxe
    │      
    └─新建文件夹